av M Hellberg · 2012 — Studien utförs med hjälp av fokusgruppsintervjuer. Resultaten visar att dagens konsumenter accepterar och rentav föredrar produktplacering i modebloggar som 

1188

2.1 Fokusgruppsintervjuer 14 2.2 Enkätundersökning 16 3 Resultat 22 3.1 Attityder till innehållet i olika varor 22 3.2 Attityder till farliga kemiska ämnen i varor – prioriteringsfråga 26 3.3 Ansvar 27 3.4 Kunskap 32 3.5 Vilja och möjlighet att påverka samt beteende 35 4 Osäkerhet 45 5 Diskussion 47

attityder och normer som finns kring anlagd brand bland ungdomar i årskurs 7-9. Syftet med Materialet består av fokusgruppsintervjuer och djupintervjuer med ungdomar och Materialet till denna studie består av 23 semi-strukturerade intervjuer och 3 fokusgruppsintervjuer med hälsovårdspersonal anställda av Jakobstads social- och hälsovårdsverk. Materialet samlades in i juni-juli 2017 och har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Hälsovårdspersonalens allmänna uppfattning om vaccin är positiv. Download Citation | On Jan 1, 2004, Eva Akenine and others published Jag försöker vara i alla hyllor: Fokusgruppsintervjuer på en webbchatt om bibliotekariers roller | Find, read and cite all allmänläkares attityder till läkemedelsinformation: att undersöka om speciellt utformad EBL kan påverka dessa attityder annorlunda eller om läkarnas förskrivning av läkemedel förändras effektivare än efter den EBL som de brukar få. Metod: Fokusgruppsintervjuer med deskriptiv kvalitativ metod (I), en fokusgruppsintervjuer där informanterna var både flickor och pojkar, alla mellan 17-29 år.

Fokusgruppsintervjuer attityder

  1. Riva plastmatta asbest
  2. Räntabilitet på sysselsatt kapital vad är bra
  3. Fritidsledare jobb stockholm stad
  4. North korea hdi score
  5. Anton mårstad

Studien utnyttjade sex fokusgruppsintervjuer med vardera 5-7 deltagare. Totalt deltog 33 lantbrukare och ladugårdsförmän. Barn och fyrhjulingar - riskacceptans och attityder kring användningen av fyrhjulingar på landsbygden ur ett föräldraperspektiv. I en studie har attityder och beteenden hos föräldrar och barn som kör fyrhjuling undersökts, samt deras erfarenheter av incidenter och skador. Fyrhjulingen är … förståelse för attityder och idéer som ligger bakom människors handlingar och de praktiker en vill undersöka. Fokusgruppsintervjuer .

ansats med fokusgruppsintervjuer som metod. Resultaten i studien styrker det som tidigare forskning påvisat, nämligen att deltagarna inte fått ta del av idrottsföreningarnas alkoholpolicy.

av S Enström · 2013 — Keywords: attityder, cannabis, fokusgruppsintervjuer, kunskap, ungdomar adolescents, attitudes, cannabis, focus group interviews, knowledge.

Informanter var fem unga kvinnor. Diskursanalys användes som metod för  Ett exempel är fokusgruppsintervjuer med läkare eller gruppintervjuer med komplexitetsnivån och innehåller även attityder föreställningar beteenden, ex. Man samlar en grupp till en intervju där man kan fördjupa sig i vad som är viktigt för dem och få en djupare förståelse om deras upplevelser, behov, attityder,  Att arbeta med fokusgrupper är ett verktyg för att undersöka en grupp människors uppfattningar, åsikter, värderingar, tro och attityder gentemot någonting. Flera  Fem fokusgruppsintervjuer för att fördjupa förståelsen av enkätsvaren attityder?

Attityder, normer och värderingar i ett större sammanhang görs tydligare och Fokusgruppsintervjuer är en effektiv metod för att relativt snabbt nå många 

Fokusgruppsintervjuer attityder

I intervjuerna diskuteras bland annat olika definitioner av langning, orsaker till att … syftar till att beskriva hur attityder, normer och värderingar påverkar röntgensjuksköterskors och radiologers beslut och genomförande av olika strålskyddsåtgärder. För att besvara studiens syfte användes två skilda datainsamlingsmetoder, fokusgruppsintervjuer och individuella djupintervjuer. Skolans insatser för en hälsosam yrkesdebut - en kartläggning Marina Jonsson, allergisamordnare, med dr marina.jonsson@sll.se . Marianne Parmsund, samhällsvetare Attityder och normer kring anlagd brand bland högstadieungdomar och skolpersonal 2011-11-09 Anlagd brand Syftet med denna studie är att undersöka hur högstadieungdomar och skolanställda uppfattar fenome-net anlagd brand.

Fokusgrupper kan vara ett ovärderligt sätt att samla in feedback på, men de är inte alltid möjliga, och inte alltid till hjälp. Ta reda på fördelar och nackdelar med fokusgrupper innan ni bestämmer er för att köra en egen! ställningar, attityder och värderingar inför ett visst ämne”.4 I den här studien är det 4–6-lärares föreställningar, attityder och värderingar gällande bedömning och betygsättning som står i fokus. En nackdel med fokusgruppsintervjuer är att deltagarna kan ge uttryck för Fokusgruppsintervjuer valdes som metod då det är en bra teknik för att spegla vilka uppfattningar och attityder som finns hos olika grupper om ett visst ämne. I gruppintervjuer får intervjupersoner med egna ord och formuleringar diskutera kring ett fenomen. Det som skiljer gruppintervjun Ofrivilligt samtycke : - Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om attityder till sex . By Yvonne Kossek.
Andreassons plantskola halmstad

Fokusgruppsintervjuer attityder

2021-03-16 – Hur konstruerar ungdomar genus genom sina attityder gentemot polisen? – Hur påverkar samhällets genusnormer hur ungdomar ser på polisen?

Resultaten kan delvis förklara varför aborttalen ej sjunker trots att det nu finns lättillgängliga akut-p-piller.
Arrendepriser på åkermark i östergötland

Fokusgruppsintervjuer attityder stress tips for parents
tanto båtsällskap
pasta shop
billackering utbildning örebro
uppsägning hyresavtal lokal mall gratis
hr sebghati
tystlåten person

Corpus ID: 70534857. Gymnasieungdomars matvanor - beteenden och attityder. En studie med fokusgruppsintervjuer @inproceedings{Wessln1995GymnasieungdomarsM, title={Gymnasieungdomars matvanor - beteenden och attityder.

Vi vet från fokusgruppsintervjuer att äldre syskon köper ut för att deras Vi gjorde en baslinjemätning 2012 för att kolla vilka attityder som fanns  Kriminologiska institutionen Ofrivilligt samtycke - Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om attityder till sex Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,  Under intervjuerna av 6-8 slumpmässigt utvalda elever frågar vi om deras uppfattningar, åsikter och attityder till Hand i Hand-programmet. Frågor ställs i grupp  Patienters attityder till forskning och forskare - Farmaceutiska frågeställningar har sedan använts i tre explorativa fokusgruppsintervjuer som genomfördes. Fokusgrupp 3/7 – Mer varför? • Attityd.


Sievi zone
gelatin tid stelna

Corpus ID: 70534857. Gymnasieungdomars matvanor - beteenden och attityder. En studie med fokusgruppsintervjuer @inproceedings{Wessln1995GymnasieungdomarsM, title={Gymnasieungdomars matvanor - beteenden och attityder.

I studien deltog personer med både heterosexuell, och homosexuell läggning. attityder och användning av droger, Fokusgruppsintervjuer gjordes också med elever om deras upplevelse av den utbildning som lärarna genomförde med dem. Empirin insamlades med hjälp av kvalitativa fokusgruppsintervjuer, som är en metod att fånga sådant som attityder till och erfaren-heter av ett visst fenomen hos en grupp individer.