The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15 1. The Big Five ur ettformativt perspektivMalin Frykman, GR utbildning

7429

34 Skolverkets implementeringsinsatser. 36 Skolverket inbjuder till kursplanekonferenser. 37 Individuella utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen.

- skriftliga omdömen i varje ämne (kursplanerelaterade) - om rektorn så beslutar ges omdömen i övrigt (läroplansrelaterade) - omdömenas utformning beslutas av rektorn - överenskommelser ska dokumenteras - förbudet mot information som har ”karaktären av betyg” borttaget IUP-processen Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan (IUP) och får skriftliga omdömen i alla ämnen. En IUP ska vara ett stöd för elevens lärande och sociala utveckling. IUP:n ska enligt Skolverket (2017) vara både tillbakablickande och framåtsyftande. För att utformningen av IUP:erna ska bli likvärdig och för att lärarnas administrativa arbete ska minska har Skolverket givit ut ett stödmaterial. Stödmaterialet ger exempel på hur omdömen och framåtsyftande planering kan se ut. När det gäller det sistnämnda bör IUP visa vad eleven ska öva, men också hur lärare, kamrater och föräldrar kan medverka i processen. Hirsch menar att det fokus på elevens personlighet och beteende som finns i IUP idag, bör tonas ner och vägen till lärandemålen bör istället utarbetas mer konkret och utgöra en del av arbetet i klassrummet.

Skolverket iup processen

  1. Alströmergymnasiet lovdagar
  2. Deklaration datum uppskov
  3. Galvanisk celle og diode

Sparad från skolverket.se. IUP med omdömen i grundskolan Skrivprocessen. Gestaltande beskrivningar. Genrer/texttyper. Skolverkets film om betygsättning · Skolverkets frågeforum om bedömning och betyg · Skolverket om utvecklingssamtal och IUP. Senast uppdaterad: 18 februari  Materialet har korrelerats med Skolverkets forskningssammanställning om icke- Den kreativa individen använder olika moment i den kreativa processen Att planera för lärande och utveckling – individuella utvecklingssamtal och IUP. Material och film http://www.skolverket.se/bedomning/sambedomning används för att betygssätta även de elever vars portföljer inte varit med i granskningsprocessen. Hur kan man använda Skolverkets IUP-blanketter?

Materialet går igenom hela IUP-processen från lokal pedagogisk planering, dokumentation och bedöm-ning av elevers lärande, skriftliga omdömen och genomförande av utvecklingssamtal till formulering av den framåtsyftande delen av … IUP med omdömen i grundskolan.

Holst, Elisabet. (2005). IUP i grundskolan – ett lärarperspektiv (IUP in Swedish comprehensive school – from a teacher’s point of view). Skolutveckling och ledarskap, lärarutbildningen, 60p, Malmö högskola. Från och med våren 2006, ska alla elever i grundskolan ha en individuell utvecklingsplan som

The school year in Sweden runs from mid/late August to early/mid June. The Christmas holiday from mid December to early January divides the Swedish school year into two terms. Processen fram till IUP. Arola, Hege .

Skolverket ger exempel på extra anpassningar HÄR. Pågående extra anpassningar, som fungerar för eleven, sammanfattas och dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen (IUP). Bo Sundblad underströk med emfas att undantagsbestämmelsen inte används i åk 1-3!

Skolverket iup processen

IUP med omdömen i grundskolan I de årskurser där betyg inte sätts gör du som lärare skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal.

9) Modeller för IUP och skriftligt omdöme. Det har med tiden kommit en del verktyg som elever och lärare ska kunna använda för att underlätta sitt arbete med IUP och skriftligt omdöme. Unikum, SchoolSoft och Röda tråden är tre olika verktyg bland många andra. Underlag för elevledda IUP-samtal. kr 15.00. Skapat av: Glimtar_ur_ett_klassrum + Quick View. Mitt utvecklingssamtal mall 4 – redigerbar.
Pjesme o bosni

Skolverket iup processen

9 Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen, 11-16. 10 Ibid., 13. 11 Ibid., 8-9.

IUP med omdömen i grundskolan - Skolverket Foto. IUP-processen – arbetet med den individuella utvecklingsplanen me utvecklingssamtal och IUP som beskriver syftet med dokumentation och sambandet.
Tempo afrobeat

Skolverket iup processen vindkryss
mercodia glucagon elisa
tyska handelskammaren göteborg
operakallarens bakficka stockholm
som hemma gårdscafe
stycke pa engelska

Du gör en IUP för en elev en gång per år i anslutning till ett av utvecklingssamtalet. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar. Dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens mål.

(2008). Allmänna råd och kommentarer För arbete med åtgärdsprogram. • Skolverket. (2001).


Trollhättan hotell spa
b kort husbil

IUP – en utmaning för läraren. Även om lärare, föräldrar och elever ser positivt på arbetet med individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal så finns det svårigheter med att få digitala individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen att fungera som det var tänkt. Den här artikeln presenterar resultat av forskning.

Processen med att sätta upp och konkretisera mål samt att formulera förutsättningar för att nå målen är alltför abstrakt och komplicerad för eleverna menar Mårell-Olsson. Elevernas ansvar att följa upp de egna målen och att tolka oklara riktlinjer har ökat vilket upplevs som stressigt för eleverna.